INSTRUKCJA NFZ

Sklep medyczny jest miejscem wyjątkowym – to miejsce gdzie można dostać produkt, informację, serwis oraz nadzieję na lepsze życie własne lub bliskich.

 Aby otrzymać refundację lub dofinansowanie na protezę należy uzyskać wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne od lekarza chirurga lub ortopedy, a następnie potwierdzić wniosek w lokalnym oddziale NFZ.

Informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kodów zleceń można znaleźć w dzienniku ustaw  (tutaj)

Jeśli pacjent ma problem z wpłaceniem udziału własnego lub dopłaty przy zakupie sprzętu ortopedycznego, który jest refundowany przez NFZ powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ 
Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już przyznany przez NFZ, pacjent może się starać się o dofinansowanie z placówki powiatowej. Uwaga!!! W niektórych województwach wymagane jest aby to pacjent uiścił najpierw swój wkład własny a następnie PCPR po przyznaniu refundacji zwraca tę kwotę pacjentowi. Instytucje te mogą dofinansować do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

II Indywidualny przedmiot ortopedyczny na zamówienie
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Kopia zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza i potwierdzonego przez NFZ- pierwszy raz gdy zaczyna się produkcja protezy, kolejny raz – uzupełniony zrealizowany z datą odbioru i podpisem odbiorcy, po odebraniu wyrobu.
 2. Fakturę PRO-FORMA z wyceną wnioskowanego dofinansowania, a po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania- LUB
 3. Fakturę VAT na przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ)
 4. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym np. decyzja z ZUS o wysokości renty, 3 ostatnie odcinki emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy itp. w zależności od sposobu pozyskiwania dochodu.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kopia i oryginał do wglądu
 6. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 7. Numer NIP (ewentualnie)
 1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych. Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np.: łóżka rehabilitacyjnego, schodołazu, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, ramp do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac. Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS). Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

Program Aktywny Samorząd

 

Aby skorzystać z programu należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy(MOP) lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie(PCPR). Więcej informacji znajdą Państwo na  www.pfron.org.pl

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo benificJentów programu w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie

Warunki uczestnictwa:

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej
 • potwierdzona opinia eksperta PFRON, że po skorzystaniu z wsparcia programu beneficjent uzyska zdolności do pracy,
 • brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora programu
 • posiadanie protezy co najmniej III poziomu jakości(w przypadku dofinansowania na utrzymanie protezy)

Kwota dofinansowania:

dla protezy na III poziomie jakości

 • w zakresie ręki – 9 000zł,
 • przedramienia – 20 000zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26 000zł,
 • na poziomie podudzia – 14 000zł,
 • na wysokości uda(w tym przez staw kolanowy) – 20 000zł
 • uda i włuszczenia w stawie biodrowym – 25 000zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy podniesie to jakość protezy do poziomu IV

na utrzymanie protezy:

 • w zakresie ręki – 2 700zł,
 • przedramienia – 6 000zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 7 800zł,
 • na poziomie podudzia – 4 200zł,
 • na wysokości uda(w tym przez staw kolanowy) – 6 000zł
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 7 500zł

Udział własny w dofinansowaniu zakupu protezy i jej utrzymaniu to min 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Masz jakieś pytania?

Zadzwoń do nas +48 697 005 005